Luokat 1-5

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1–5 on aineksien tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen.
TAVOITTEET
Oppilas

 • oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 • tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
 • tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
 • ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
 • tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
 • tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja eiuskonnollisiin katsomuksiin
 • oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista.

KESKEISET SISÄLLÖT
Luottamus ja turvallisuus

 • oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita
 • Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus sekä Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta

Arvokas ja ainutlaatuinen elämä

 • minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä
 • toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus
 • teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia
 • suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään

Raamatun kertomuksia ja opetuksia

 • alku- ja patriarkkakertomukset
 • Egyptistä Luvattuun maahan
 • Jeesuksen elämä ja opetukset, Isä meidän -rukous

Eettisyyteen kasvaminen

 • ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
 • kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä
 • yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus

Luterilaisen kirkon elämä

 • seurakunta oppilaan elämässä
 • kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
 • luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
 • seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä
 • kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, kirkkotaide sekä virsiä ja muita hengellisiä lauluja

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma

 • oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen
Oppilas

 • tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
 • tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan
 • tietää Suomen evankelis-luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.

Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä

Oppilas

 • ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
 • tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
 • näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas

 • hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
 • osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
 • pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan.

Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas

 • kykenee eettiseen pohdintaan
 • tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa elämässään.