Luokat 6-9

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.
 
TAVOITTEET
 
Oppilas
 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
 • perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
 • perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä
 • perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
 • tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
 • osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa.
KESKEISET SISÄLLÖT
 
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
 • elämän merkitys ja rajallisuus
 • uskon ja tiedon suhde
Maailmanuskonnot
 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
 • uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Raamattu
 • Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
 • Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
 • Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
 • Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
 • Raamatun kulttuurivaikutuksia
Kirkko
 • keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
 • kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
 • kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
 • kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit
Suomalainen katsomusperinne
 • yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus
 • uskonnonvapaus
 • luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne
 • suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika
Ihminen eettisenä olentona
 • eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
 • kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
 • ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
 • kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja vertaukset
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta
Oppilas
 • tuntee Raamatun keskeisen sisällön
 • tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet
 • tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen
 • ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.

Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä

Oppilas

 • ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta
 • tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa
 • tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
 • arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas

 • tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
 • hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
 • kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä.
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas

 • kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
 • tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.